นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว

บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด

  บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“บริษัท”,เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมกันเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล”) ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ หรือ เก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงไม่ว่ากรณีใดๆ 

  นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว นี้ใช้กับผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัท รวมถึงผู้ที่เข้ามาในสำนักงานของบริษัท ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัท ซึ่งในที่นี้รวมเรียกว่า (“ท่าน”, เจ้าของข้อมูล”)

  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ระบุไปถึงเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ รูปภาพโปรไฟล์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ (IPAddress) พฤติกรรมการซื้อของ การเลือกของ และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต เป็นต้น

ในกรณีที่ท่านเป็นคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้สมัครงาน โปรดอ่านนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตน

ภาพรวมนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว 

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง

  ในการดำเนินการต่างๆ ของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลหลายหลายประเภทตามรูปแบบความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้

     -    ข้อมูลการติดต่อ รวมถึง ชื่อ รหัสไปรษณีย์ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์

     -    ข้อมูลส่วนตัว รวมถึง เพศ อายุ 

     -    ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ รวมถึง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ อีเมลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้นั้น

     -    ข้อมูลการสมัครรับข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง ข้อมูลความยินยอมในการสมัครรับข่าวสารจากบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ 

     -    ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ รวมถึง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มใดๆ การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ตำแหน่งของท่านในการเข้าเยี่ยมชมโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ หรือ ความคิดเห็นของท่าน     

     -    ข้อมูลที่รวบรวมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึง ล็อคไฟล์ IP Address ซึ่งข้อมูลประเภทนี้จะถูกรวบรวมในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ 

  หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม และบุคคลที่สามได้อนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     -    เพื่อการทำรายการตามที่ท่านประสงค์ เช่น กรณีท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูลและโปรโมชัน บริษัทจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับติดต่อกลับ

     -    เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

     -    เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์ โปรโมชันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต

     -    เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่บริษัทใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีบริษัทใช้บริการเพื่อการระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น

     -    เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น

บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น 

     -    แพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีในระบบอินเทอร์เน็ต (User Account) การทำแบบสำรวจ การประกวด หรือการกรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอโปรโมชั่น การกดติดตามเพื่อรับข้อมูลการส่งเสริมการขาย หรือเพื่อเชื่อมต่อกับบริษัท 

     -    การโต้ตอบสื่อสารออฟไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากทางออฟไลน์ เช่น เมื่อท่านเข้ามาในสำนักงานของบริษัท เมื่อมีการติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์ หรือเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท หรือการให้นามบัตร

     -    บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจ  ในกรณีนี้บริษัทพิจารณาและจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างไม่ขัดต่อกฎหมาย

     -    แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแบบสาธารณะ เช่น เว็บไซต์สาธารณะ 

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและมีฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งฐานทางกฎหมายดังกล่าว สามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

     1)    ฐานความยินยอม 

     -    การสื่อสารกิจกรรมทางการตลาด

    บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านกรณีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด และติดต่อสื่อสารทางการตลาด เช่น การเสนอข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ 

     (.)    เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและการบริการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าของบริษัทและลูกค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ 

     (.)    เพื่อสื่อสารและทำการตลาด ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการสื่อสารทำการตลาดนั้นไม่กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอยกเลิกการรับข่าวสารหรือการทำการตลาดได้ทุกเมื่อ

     (.)    การบันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียง เมื่อบริษัทจัดงานอีเว้นท์ สัมมนา หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ โดยภาพถ่ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศของงาน

บริษัทแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลประเภทใดบ้าง

  บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับตามประเภทผู้รับที่ระบุข้างล่างนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบุคคลที่สามผู้รับข้อมูลนั้นอาจอยู่หรือมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ  ซึ่งประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้  (ในแต่ละประเภท ให้รวมไปถึงตัวแทน พนักงานและกรรมการของบริษัท)

    (ก.)    บริษัทรีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทในเครือเราอาจต้องส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทรีเจ้นท์ฯเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้โดยบริษัทจะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปอย่างปลอดภัย และมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

    (ข.)    ผู้ให้บริการภายนอกบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านไปยังผู้ให้บริการภายนอกในกรณีที่บริษัทว่าจ้างหรือแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้ดำเนินการประมวลผลแทน/ในนามของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เช่น เพื่อการบริหารงานเว็บไซต์ การส่งสินค้าหรือบริการ การทำการตลาด การให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี การให้บริการระบบชำระเงิน เป็นต้น 

    (ค.)    พันธมิตรทางธุรกิจบริษัทอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายร่วมกัน หรือกรณีที่บริษัทเสนอสินค้าหรือบริการของพันธมิตรให้แก่ท่าน

    (ง.)    บุคคลภายนอกที่มีกฎหมายบังคับให้เปิดเผยบริษัทอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบบังคับอื่นๆ ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ศาล หรือบุคคลอื่นใด ที่มีกฎหมายกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน หรือเป็นกรณีที่มีเหตุน่าเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นกรณีที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท หรือบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลใดๆ นอกเหนือจากในกลุ่มบริษัทรีเจ้นท์ฯ บริษัทจะทำข้อตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลจากการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่เจตนา เพื่อกำหนดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล ความเสียหาย สูญหาย หรือถูกทำลายของข้อมูล

หากมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนไปอย่างปลอดภัยและมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ ณ ขณะเก็บข้อมูล หรือตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นๆ กำหนด

สิทธิและวิธีการใช้สิทธิของท่าน

ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

    1.     สิทธิในการรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และรับข้อมูลอื่น ๆ เช่น วิธีการที่บริษัทรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเหตุผลที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยทั่วไปท่านจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

    2.     สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือทำมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับท่าน

    3.     สิทธิในการขอลบข้อมูล ทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

    4.     สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    5.     สิทธิในการโอนหรือขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ตราบเท่าที่พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกำหนดอำนาจให้ดำเนินการได้ หรือจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับท่าน และการประมวลผลสามารถดำเนินการได้โดยวิธีอัตโนมัติ

    6.     สิทธิในการโต้แย้งคัดค้านการดำเนินการใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ

    7.     สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับบริษัทในเวลาใดก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจดำเนินการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่น